Marcinowice, dnia 25.11.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Marcinowice”

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Marcinowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

Tel. 74 85 85 222

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia miejsca schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Marcinowice, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1876),

 2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub osobę upoważnioną.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce, uwzględniając okres świadczenia usługi oraz zakres usługi, zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

 7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Marcinowicach.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

 

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.

 2. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)

 3. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

V. Kryterium oceny ofert.

  1. Najniższa cena za dobę usługi zaoferowana przez oferenta - waga 70%

  2. Dogodne umiejscowienie schroniska (najbliższa lokalizacja) - waga 30%.

 

VI. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 58-124 Marcinowice, w terminie do 10 grudnia 2021 r. w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie data stempla pocztowego.

3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 

VII. Postanowienia końcowe.

Rozstrzygnięcie ofertowe nastąpi w terminie do 16 grudnia 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny,

b) przedłużenia terminu składania ofert,

c) zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Lipka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach.