Marcinowice, dnia 25 maja 2022 roku

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia: 1 sierpnia 2022 r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami ) tj.:

  - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

  lub

  - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

  lub

  - do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

  - ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

 2. obywatelstwo polskie;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

 3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

 6. dobra znajomość obsługi komputera;

 7. prawo jazdy kat. B.

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

 2. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 3. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 5. zaangażowanie;

 6. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

 7. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

 4. opracowywanie projektów socjalnych;

 5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

 6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

 9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 10. obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

 11. udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 12. praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 13. praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 14. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

 15. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

 16. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

 

V. WSKŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. list motywacyjny;

 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 58-124 Marcinowice, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” lub przesłać pocztą na adres Ośrodka w terminie do 04.07.2022 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do ośrodka).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

 4. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 

 

Anna Lipka

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Marcinowicach

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Klauzula RODO