KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Marcinowicach reprezentowany przez Kierownika, 58-124 Marcinowice, ul. Tuwima 22/1,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 858 52 22.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem
tel. 074/85 52 22

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z następujących przepisów prawa:

• ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

• ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

• ustawa z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

• ustawa z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

• ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

• ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• ustawa z dnia 14.12.2016 r. prawo oświatowe

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W tym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych celów.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że przepis prawa to nakazuje.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz pkt 4, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. prawa opisane w punkcie 8 realizowane będą na pisemny wniosek strony. Wnioski należy kierować do Administratora Danych.

9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator