Dodatek energetyczny

 

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc;

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 2. być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 3. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy)

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji.
 2. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
 2. obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374);
 3. uchwała nr IX/56/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.