Druki do pobrania

 

Świadczenia Rodzinne:

 1. Zasiłek rodzinny
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
 3. Zasiłek pielęgnacyjny
 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 5. Świadczenie pielęgnacyjne
 6. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
 7. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Fundusz Alimentacyjny:

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

 Dodatki Mieszkaniowe:

 1. wniosek
 2. deklaracja o wysokości dochodów


Stypendium Socjalne:

 1. wniosek o ustalenie prawa do stypendium socjalnego

 

Dodatek Energetyczny:

 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf

 

Karta Dużej Rodziny:

 1. wniosek o przyznanie karty dużej rodziny.pdf

 

Świadczenie Rodzicielskie:

 1. Świadczenie rodzicielskie

 

Świadczenie Wychowawcze:

 1. Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

Dobry Start:

 1. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego