Fundusz Alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez komornika czynności, nie wyegzekwuje się pełnej niezależności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, uznaje się za bezskuteczną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim,
  2. cudzoziemcom:
    1. jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
    2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    3. przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
    4. przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  U. 2007 Nr 172  poz. 1378