Czym jest Karta Dużej Rodziny ?

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Ile kosztuje wydanie KDR ?

Wydanie obu form Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę a składasz wniosek o dodatkową, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Jakie zniżki możesz dostać?

Możesz dostać między innymi:

  1. zniżki na przejazdy kolejowe- 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,

  2. 50% ulgi opłaty za paszport- ojciec, matka, macocha i ojczym,

  3. 75% ulgi opłaty za paszport- dzieci,

  4. oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny- znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.

 

Karta Dużej Rodziny

 

W dniu 27 maja 2014 roku rząd przyjął program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego została wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która ma uprawniać do zniżek i to niezależenie od dochodu. Ma ona trafić do rodzin z co najmniej trójką dzieci i uprawniać do zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach, parkach narodowych, komunikacji publicznej. Posiadacze karty mniej zapłacą w centralnych ośrodkach sportu, przy zwiedzaniu stadionu narodowego czy za przejazd PKP InterCity na terenie całego kraju. Rządowa uchwała wchodzi w życie 16 czerwca, karta będzie wydawana bezpłatnie. Z karty będą mogli skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych tj. rodzice i ich dzieci do 18 roku życia bądź do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W naszej gminie od 16. czerwca przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmować się będzie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1

Zobacz, jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Oferta partnerów jest systematycznie aktualizowana i jest dostępna na stronie pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów. Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca). Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).