Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, których celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sądu.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania instytucji oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz sformułowanie działań pomocowych.
  2. Podejmowanie działań pomocowych oraz interwencyjnych w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie.
  3. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
  4. Upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Szkołę, lekarza)

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie – Przełam strach! Zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lekarza, pedagoga szkolnego, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

 

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!

Nasza pomoc jest: bezpłatna, poufna, bezstronna.

 

TELEFONY INTERWENCYJNE:

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia: 801-120- 002

(poniedziałek – sobota 8.00- 22.00)
(niedziela i święta – 8.00- 16.00)

Telefony alarmowe Policji: 997, 112

Telefony alarmowe Pogotowia: 999, 112

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12 (p od numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci)

Telefoniczna poradnia prawna: 22/666-28-50 - (poniedziałek oraz wtorek - 17.00-21.00)
801-120-002 –
(środa - 18.00-22.00)