ASYSTENT RODZINY

 

Rodziny przeżywające trudności związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi mogą otrzymać wsparcie asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny kieruje się przekonaniem, że zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka i należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały odpowiednie warunki do życia i zdrowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych .

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Poza pracą z rodzinami, w których problemy opiekuńczo – wychowawcze doprowadziły do oddzielenia dzieci od rodziców lub gdzie istnieje realne zagrożenie, że może dojść do takiej sytuacji – asystent rodziny może współpracować również z rodzinami przeżywającymi okresowe trudności – w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” Współpraca asystenta z rodziną ma charakter partnerski i odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez rodzinę wskazane.

Rolą asystenta jest pomoc rodzinie w przezwyciężeniu życiowych trudności, dostrzeżeniu szans i możliwości rozwiązania problemów.

Obowiązki asystenta rodziny

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

  1. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  3. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  4. sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z pracownikiem socjalnym,
  5. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  7. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  8. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
  9. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.