Program Wspierania Rodziny - Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), przystąpił do opracowania:

 • Programu Wspierania Rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety:

 • „Problemy rodzin i dzieci”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin z terenu gminy Marcinowice oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia rodzin mieszkających w gminie Marcinowice w najbliższych trzech latach.

 

Ankieta: Problemy rodzin i dzieci

 Logo programu korpus wsparcia seniora

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowiach, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Marcinowice.

Program przewiduje dwa moduły działań:

Moduł I – zapewnienie wsparcia seniorom w wieku do 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy: tj.:

-wsparcie społeczne

- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego

 

Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Marcinowice do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  pod nr tel. 74 8585222

 

 

 

 

 

Dodatek osłonowy

 

 dodatek osłonowy

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

dodatek osłonowy tabela z wyliczeniami wysokości świadczenia

 

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

infolinia o dodatku osłonowym

 

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

WZÓR wniosku

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  - Opiekunka Środowiskowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowana opinia;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- wykształcenie min. podstawowe;

 

Wymagania dodatkowe:

- sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość;

- samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

- preferowane doświadczenie zawodowe;

 

Zakres wykonywanych zadań:

- pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,

- kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, nr tel. 74/8585222

 

 

 

Porozumienie GOPS w Marcinowicach

o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim,

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych z siedzibą we Wrocławiu

 

W dniu 9 listopada 2021 r. pomiędzy Gminą Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach a Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych z siedzibą we Wrocławiu  zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, popularyzujących wiedzę i dydaktycznych (współpraca w ramach upowszechniania i udostępniania osobom pracującym z osobami starszymi bezpłatnego, przygotowanego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego kursu online „Zrozumieć seniora” (dostępnego na stronie: http://zrozumiecseniora.uni.wroc.pl/), służącego poszerzeniu umiejętności i kompetencji osób opiekujących się seniorami w zakresie zabezpieczania potrzeb psychicznych osób starszych). Porozumienie ma okres czasowy do 30 listopada.2022 r.

 

Strona kursu: http://zrozumiecseniora.uni.wroc.pl/

Filmik ilustrujący pokrótce co się znajduje w kursie: https://youtu.be/HBfpYreIE20

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w piątek 24 grudnia 2021 r.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie nieczynny.

Ustala się dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

 

Akcja „Podaruj Gwiazdkę”


Takie przepiękne, kolorowe listy od dzieci do Mikołaja trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach skąd w ramach akcji „Podaruj gwiazdkę” zostaną przekazane Mikołajowi, który przygotuje piękne prezenty dla naszych dzieci.

 

 

 

Moduł IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych

chorobami zakaźnymi”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że Gmina Marcinowice przystąpiła

do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w celu łagodzenia skutków panującej w kraju epidemii COVID-19

W ramach programu osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Marcinowice mogą uzyskać pomoc w formie paczki z artykułami spożywczymi.

 

Warunki uzyskania pomocy:

1/ posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu, kserokopia złożona wraz z wnioskiem)

2/ złożenie wniosku o przyznanie pomocy,

3/ potwierdzenie odbioru paczki na sporządzonej liście.

Odbiór paczki następuje osobiście, po złożeniu wypełnionego wniosku wraz z klauzulą informacyjną oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Paczkę może otrzymać jedna osoba niepełnosprawna w rodzinie.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do skorzystania z programu i zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt telefoniczny: 74 85 85 222

 

 

 

Marcinowice, dnia 25.11.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Marcinowice”

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Marcinowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

Tel. 74 85 85 222

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia miejsca schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Marcinowice, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1876),

 2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub osobę upoważnioną.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce, uwzględniając okres świadczenia usługi oraz zakres usługi, zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

 7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Marcinowicach.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

 

 

 

AKCJA ZIMA

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, niskimi temperaturami, a co za tym idzie realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, wobec, których istnieje zagrożenie skutkami zimy apelujemy do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy. Prosimy o reakcję w każdym przypadku, kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Okres jesienno – zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie lub brak ciepłej odzieży narażone są na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne, a w szczególności:

Komisariat Policji w Marcinowicach, nr telefonu 47 8755821,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, nr tel. 74/8585222

Pogotowie Ratunkowe – nr alarmowy 112 całodobowo,

 

 

 

 

 

 

 

Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ogłaszamy, że nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej został rozpoczęty.

 

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe)

zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

załatwieniu spraw urzędowych

nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

Wynagrodzenie.

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, tel. 74 85 85 222, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 74 8585222

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022-1633962912.docx

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971.docx

oraz klauzula informacyjna: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-13-do-programu-1633963043.docx

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Kwota dofinansowania – 14 360,00 zł
Całkowita wartość – 14 360,00 zł

 

Cele Programu
Głównym celem Programu Opieka wytchnieniowa  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polegać ono ma na odciążeniu od codziennych obowiązków związanych z opieką , co pozwoli na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 74/85 85 222.

Obecnie trwa nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy.

 

Plakat Funduszu solidarnościowego

 

 

 

 

flaga Polski i godło Polski

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w formie ogólnodostępnego wsparcia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Kwota dofinansowania – 13 350,00 zł
Całkowita wartość – 13 350,00 zł

 

Cele Programu
Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest wsparcie w czynnościach dnia codziennego i w życiu społecznym. Program zapewnia pomoc asystentów w codziennych czynności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Adresaci Programu
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu  codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym..

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 74/85 85 222.

Obecnie trwa nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy.

 plakat funduszu solidarnościowego

 

 

Ulotka z numerem telefonu infolini z bezpłatną pomocą psychologiczną dla osób z niepełonosprawnością

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

 

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 1. porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 2. poprzez email pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. grup wsparcia (w formie zdalnej)
 4. terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe.

Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.

Prowadzimy również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na naszej stronie internetowej oraz w social mediach.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem

https://psycholog-dla-ozn.pl

 

 

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS

działające przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy

dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

 

Logo Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii

 

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS rozpoczęło działalność 16.09.2021r. Oferuje bezpłatną i kompleksową diagnostykę dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, a także terapię dostosowaną do ich potrzeb w przypadku potwierdzenia diagnozy. Opiekę nad pacjentami sprawuje wielodyscyplinarny zespół w składzie lekarza psychiatry, pediatry, psychologa oraz logopedy. Na wsparcie może również liczyć rodzina pacjenta na każdym etapie terapii dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności Centrum prowadzi także kampanię informacyjno - edukacyjną, obejmującą działania profilaktyczne w zakresie FAS.

Kontakt:
Ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
(budynek Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży)

Rejestracja:
Tel. 798 732 307 od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://centrumfas.pl/

 

 

Informujemy, że można składać wnioski o pomoc w formie posiłków dla dzieci rozpoczynających rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe to 792 zł netto na osobę.


Informacje można uzyskać pod nr telefonu – 74/85 85 222


Zapraszamy.

 

Stypendium socjalne

 

Drodzy rodzice informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę. Stypendium realizowane jest w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców ucznia na podstawie faktur i rachunków imiennych. Z przyznanego stypendium można pokryć koszty udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz na pokrycie kosztów abonamentu internetowego, czy wyjazdów na wycieczki szkolne.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach do dnia 15 września 2021 r.

Więcej informacji pod nr tel. 74 85 85 222

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  - Opiekunka Środowiskowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. niekaralność za przestępstwa umyślne;
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. wykształcenie min. podstawowe;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość;
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 3. preferowane doświadczenie zawodowe;

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych
 2. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 3. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,
 4. kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, nr tel. 74/8585222

 

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu elektrycznego pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/2, 58-124 Marcinowice, tel. 74 85 85 222, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup elektrycznego pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiąc, licząc od dnia odbioru bezusterkowego elektrycznego pieca centralnego ogrzewania.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zamówień na sprzedaż i montaż elektrycznego pieca centralnego ogrzewania.

Kryteria oceny oferty:

 1. najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 90%.;

 2. długość bezpłatnej gwarancji (proponowana przez wykonawcę gwarancja musi się mieścić w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy) – waga 10%.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

 

 najniższa cena ofertowa

                     x 90% x 100 = ilość punktów

 cena oferty ocenianej

 

 oferowana gwarancja w miesiącach

     x 10% x 100 = ilość punktów

 48 miesięcy

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punkty przyznane ofercie stanowić będą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów.

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15.00; oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;

 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Marcinowicach przy ul. Tuwima 22/1, czynnej w dni pracujące w godz. 07:00 – 15:00 (poniedziałek, środa czwartek), wtorek 7.00-17.00 i piątek 7.00-13.00,

 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15:00,

 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2021 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY