Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy,

iż w dniu 02 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie NIECZYNNY.

 

 

OGŁOSZENIE


w sprawie opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Marcinowice na lata 2019-2023”


Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Marcinowice  mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach oraz na stronie internetowej http://www.opsmarcinowice.pl. O ankietę prosimy pytać pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach bądź za
pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dziękujemy za udział w badaniu.

 

Ankieta Przemoc w rodzinie

Ankieta Równość szans

Ankieta Problemy w opinii mieszkańców

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych

 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ”

 

Usługa Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczona jest w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1716 z późn. zm.) – art. 2 pkt 1

 

 

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe na AOON

plakat ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

plakat opieka wytchnieniowa

 

 

Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę

 

 

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

 • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
 • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

logo programu wspieraj seniora

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach prowadzi rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie chęci udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona będzie w z następujące funkcje:

• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

• lokalizator GPS ,

• detektor upadku,

• czujnik zdjęcia opaski.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane otrzymaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa” proszone są o

kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 74/8585222.

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

NA ROK 2023 WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

w dniu 27 grudnia 2022r. (wtorek) będzie nieczynny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w sobotę 28 stycznia 2022r.

 

 

 

Marcinowice, dnia 01.12.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Marcinowice”

 

 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Marcinowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

Tel. 74 85 85 222

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia miejsca schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Marcinowice, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1876),
  2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub osobę upoważnioną.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.
  4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce, uwzględniając okres świadczenia usługi oraz zakres usługi, zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
  5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.
  6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
  7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Marcinowicach.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

 

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

 

 

 

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie
art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Tuwima 22/1, tel. 74/8585222– w terminie do 8 listopada 2022r.

 

Ogłoszenie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (PDF, 195kB)

Program Edycja 2023

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

 

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 pod nr tel. 74/8585222

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w poniedziałek 31 października 2022 r.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może skorzystać ze wsparcia rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Wójt/Burmistrz  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 85 85 222

Zapraszamy osoby chętne do współpracy!

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie rodziny wsparcia

wniosek rodziny wsparcia