Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

w dniu 2 maja 2024r. (czwartek) będzie nieczynny.

 

 

Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

 

 1. Stanowisko: pracownik socjalny.

 2. Wymiar etatu: 1 etat.

 3. Wymagania:

 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.901 ze zm.), tzn. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

 3. nia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  pedagogika specjalna,

  pedagogika,

  politologia,

  socjologia,

  polityka społeczna,

  nauki o rodzinie,

  psychologia,

 

 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

 3. gotowość podjęcia pracy,

 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

 5. odporność na stres,

 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

 7. dyspozycyjność i zaangażowanie,

 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z asystentem rodzinny,

 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 3. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej, przygotowywanie list wypłat, sprawozdań,

 4. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny,

 5. współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi,

 6. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,

 7. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

 8. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,

 9. realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 10. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

 11. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

 12. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

 13. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

 14. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 15. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w szczególności prowadzenie grup diagnostyczno-pomocowych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart,

 16. kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,

 17. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu,

 18. zachowanie  w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

 19. inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka.

 

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 2. podpisane własnoręcznie podanie,

 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: 29 marca 2024 r.

 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach ul. Tuwima 22/1 w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

 

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

 1. Stanowisko: pracownik socjalny.

 2. Wymiar etatu: 1 etat.

 3. Wymagania:

 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.901 ze zm.), tzn. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  pedagogika

  pedagogika specjalna,

  politologia,

  polityka społeczna,

  psychologia,

  socjologia,

  nauki o rodzinie,

 

 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

 3. gotowość podjęcia pracy,

 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

 5. odporność na stres,

 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

 7. dyspozycyjność i zaangażowanie,

 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z asystentem rodzinny,

 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 3. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej, przygotowywanie list wypłat, sprawozdań,

 4. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny,

 5. współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi,

 6. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,

 7. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

 8. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,

 9. realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 10. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

 11. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

 12. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

 13. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

 14. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 15. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w szczególności prowadzenie grup diagnostyczno-pomocowych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart,

 16. kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,

 17. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu,

 18. zachowanie  w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

 19. inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 2. podpisane własnoręcznie podanie,

 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: 29 lutego 2024 r.

 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach ul. Tuwima 22/1 w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

 

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 

 

 

Od 1 stycznia 2024r. ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

 

Do obliczenia dochodu pod uwagę będzie brany dochód za 2022 rok. Do dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

 

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy informujemy, iż program „Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Gminy Marcinowice będzie kontynuowany w 2024 roku.

 

Przypominamy, iż Gmina Marcinowice realizuje projekt dla seniorów „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023 dofinansowany ze środków Budżetu Państwa. Pozwala to na zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa. Urządzenie to wyposażone jest m.in. w przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaski są połączone z systemem obsługi ratowników i pracowników medycznych.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Marcinowice w wieku 60 lat i więcej, którzy chcieliby otrzymać „Opaskę Życia” w 2024 roku aby dokonali zgłoszenia do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” .

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o osobisty kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub telefonicznie pod nr 74 8585222 wew. 24, 28 lub 27.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy,

iż w dniu 02 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie NIECZYNNY.

 

 

OGŁOSZENIE


w sprawie opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Marcinowice na lata 2019-2023”


Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Marcinowice  mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach oraz na stronie internetowej http://www.opsmarcinowice.pl. O ankietę prosimy pytać pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach bądź za
pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dziękujemy za udział w badaniu.

 

Ankieta Przemoc w rodzinie

Ankieta Równość szans

Ankieta Problemy w opinii mieszkańców

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych

 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ”

 

Usługa Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczona jest w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1716 z późn. zm.) – art. 2 pkt 1

 

 

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe na AOON

plakat ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

plakat opieka wytchnieniowa

 

 

Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę

 

 

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

 • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
 • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

logo programu wspieraj seniora

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach prowadzi rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie chęci udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona będzie w z następujące funkcje:

• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

• lokalizator GPS ,

• detektor upadku,

• czujnik zdjęcia opaski.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane otrzymaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa” proszone są o

kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 74/8585222.

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

NA ROK 2023 WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

w dniu 27 grudnia 2022r. (wtorek) będzie nieczynny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w sobotę 28 stycznia 2022r.